• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

UKNJIŽBA NELEGALNIH OBJEKATA
četvrtak, 22 Rujan 2011 12:28

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVREĆ

Općinski načelnik

KLASA   :361-01/11-01/1

UR: BR. :2129-04-03-1/1

Lovreć, 20.rujna 2011.     

Na temelju članka 28.Stavak 2.Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 90/11 )Općina Lovreć objavljuje     

 JAVNI POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 

U “Narodnim novinama “-Republike Hrvatske, broj90/2011 od 2.kolovoza 2011.godine objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (dalje:Zakon).Zakon je stupio na snagu dana 10 kolovoza 2011.godine. Sukladno odredbi članka 28.stavak 1.Zakona ,jedinice lokalne samouprave dužne su najkasnije do 31.prosinca 2011.godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada  na svom području ,za koje već imaju saznanja na temelju prijava građana,postupanja komunalnih redara i drugih izvora.

Popis zgrada sadrži ime vlasnika/investitora zgrade i podatke o lokaciji  (k.č.br.,k.o.i /ili adresu.) Pozivano sve vlasnike /investiture nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Lovreć da se jave u Ispostavu u Imotskom  Upravnom odjelu za komunalno stambenu djelatnost,uređenje prostora i zaštitu okoliša dostave podatke:

o-nezakonito izgrađenoj zgradi (lokaciji)-vlasniku ili investitoru (ime i prezime i adresa)-vlasnički list-posjedovni list-preris katastarskog plana M 1:2880,radi pripreme (ustrojavanja )popisa nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Lovreć.Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (zahtjev za legalizaciju) podnosi se na adresu:   

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                 

Upravni odjel za prostorno uređenje Split                                      

Ispostava Imotski                                     

Ulica Ante Starčevića                                     

21260 Imotski                           

najkasnije do 31.12.2012.godine          

 Općinski načelnik: Ante Babić dipl.oec.

 
 
Sva prava pridržana Studenci 2008 /